مشتق تابع توانی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد و هم چنین با حرکت دادن نقطه ی آبی رنگ n می توان درجه ی تابع را تغییر داد.