پیدا کردن مختصات وسط دو نقطه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مختصات
موضوع: بردار هدف: درک و کشف رابطه ی دو نقطه ، پیدا کردن مختصات نقطه ی میانی
شرح فعالیت: نقطه ی A را حرکت دهید... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. همان طور که می بینید، نقطه ی A و قرینه ی نقطه ی C نسبت به B است. مختصات این سه نقطه در صفحه نشان داده شده است. مختصات این سه نقطه چه رابطه ای با هم دارند؟