Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea e perímetro dun polígono en triángulos

Move o esvarador n para modificar o número de lados do polígono, verás como cambia a área e o perímetro Move o esvarador " move " e comprobarás visualmente como se triangulariza e así a área do polígono non é máis que a suma de todas estas áreas, ou ben a área dun triángulo multiplicado polo número de lados En cada caso vanse calculando a área e o perímetro, así como temos o valor do lado e da apotema