زاویه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: نیمسازهای دو زاویه ی متمم هدف: تشخیص مقدار زاویه ی بین نیمسازهای دو زاویه ی متمم
شرح فعالیت: در شکل زیر نقطه ی A را حرکت دهید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. زاویه های DÔA و EََAÔ تغییر می کند؟ زاویه ی DÔE چطور؟ مقدار زاویه ی EÔD در شرایط مختلف چقدر است؟ با تکمیل روابط زیر نتیجه ی خود را به صورت ریاضی بیان کنید: ... AÔC+⋯=90°→□(…/2)+□(…/2)=□(90/2) .....=.....+DÔA این نتیجه گیری را حل کنید: زاویه ی بین ....... دو زاویه ...... برابر °45 است.