Circumcircle

Triangle on three points

तलको GeoGebra Applet मा १. Circle मा Click गर्नुहोस, २. त्रिभिजको कुनै एउटा point लाई चलाउनुहो/तान्नुहोस circle र triangle को सम्बन्ध अवलोकन गर्नुहोस र ३.यस पेजको अन्तमा दिएको प्रश्नको उतर दिनुहोस
Image

Triangle on three points

In the GGB applet Above, (1) Click on Circle, (2) drag any point of triangle and see relation between triangle and circle (3) answer a questions given below.

Test your Understanding!

Is is possible to draw a circle that passes through three points of any kinds triangle? जुनसुकै प्रकारको त्रिभुजको तिनवटै शिर्षविन्दु बाट जाने गरि circle बनाउन सकिन्छ?

Check your answer here