Εγγεγραμμένη-Επίκεντρη Γωνία

Μετακινώντας (με το ποντίκι) τις κορυφές Α, Β και Γ που βρίσκονται πάνω στην περιφέρεια του κύκλου αλλάζουν τόσο η εγγεγραμμένη γωνία ΒΑΓ όσο και η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία ΒΟΓ. Ωστόσο η μεταξύ τους σχέση παραμένει η ίδια. Η εγγεγραμμένη είναι ίση με το μισό της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.