Probabilidade de formar triángulo con 3 trozos dun segmento

Pártese un segmento AB de lonxitude 1 por dous puntos X e Y, situados a distancias x e y do seu extremo A, escollidos con probabilidade uniforme. Cal é a probabilidade de que cos tres anacos obtidos poida formarse un triángulo? Se representamos nos eixes OX e OY as distancias x e y, o espazo mostral é un cadrado de lado 1. Obtéñense np puntos distribuídos con probabilidade uniforme en todo o cadrado, coloreados de vermello se pode formarse un triángulo e de azul no caso contrario. Movendo o deslizador n, resáltase cada un dos puntos, cun círculo verde, e podes comprobar no diagrama situado enriba do cadro, se se forma ou ou non un triángulo, segundo que os arcos de centros X e Y se corten ou non.