خاصیت های ذوزنقه متساوی الساقین

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف خاصیت های ذوزنقه متساوی الساقین
شرح فعالیت: چهارضلعی ABCD یک ذوزنقه است. با جا به جا کردن رأس های این ذوزنقه موارد خواسته شده ی زیر را انجام دهید: برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. الف) ذوزنقه ای بسازید که دو زاویه ی باز روبروی هم داشته باشد. ( دقت کنید ذوزنقه به متوازی الاضلاع تبدیل نشود ) ب) ذوزنقه ای بسازید که یک زاویه ی قائمه داشته باشد ( ذوزنقه قائم الزاویه ) - در این ذوزنقه چند زاویه ی قائمه دیده می شود؟ - آیا ممکن است چنین ذوزنقه ای دو زاویه ی تند یا دو زاویه ی باز داشته باشد؟ چرا؟ ج) ذوزنقه ای بسازید که دو ضلع غیر موازی آن مساوی باشند. ( ذوزنقه متساوی الساقین ) - در این ذوزنقه چند جفت زاویه ی مساوی وجود دارد؟ - آیا قطرهای این نوع ذوزنقه با هم مساوی هستند؟ - آیا قطرهای این نوع ذوزنقه یکدیگر را نصف کرده اند؟