Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

פונקציות זוגיות ו-אי-זוגיות ופעולות ביניהן

Author:
Igal.Sapir
מדליקים את הנקודות על ידי לחיצה על Points ומציגים את שני סוגי הסימטריה בעזרת הזזת נקודה A והנקודות B,C. ניתן לייצר Trace על ידי הכפתורים המתאימים. ניתן גם להדגים פעולות בין פונקציות f,g שניתן לייצר אותן זוגיות ואי-זוגיות כרצוננו.