عمود منصف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: کاربرد خاصیت عمود منصف هدف: کشف روش صحیح برای پیدا کردن مرکز یک دایره
شرح فعالیت: قبل از انجام این فعالیت بهتر است ابتدا فعالیت «کاربرد خاصیت عمودمنصف در دایره» را انجام دهید. با استفاده از ابزارهای موجود مرکز دایره را پیدا کنید. دلیل درستی روش خود را توضیح دهید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.