ב1 עמוד 305 תרגיל 22

Topic:
Geometry
Use the scroll bar to unfold the problem. Which of the angles is larger? Now move point C, what happens to the angles? Can you form a conjecture regarding the two angles (and perhaps prove it)?
העזרו בסרגל הגלילה לגלות את נתוני התרגיל. איזו משתי הזוויות המסומנות גדולה יותר? עכשיו הזיזו את הנקודה , מה קורה לזויות. האם אתם יכולים לנסח השערה (ואולי אף להוכיחה) לגבי הקשר בין הזויות