Έλλειψη 6

Μεταβάλλοντας τους δρομείς α και γ παρατηρείται ότι αλλάζει η εκκεντρότητα της έλλειψης, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι ένας θετικός αριθμός μικρότερος από την μονάδα. Όταν οι δύο εστίες ταυτίζονται (γ=0), τότε έχουμε την οριακή περίπτωση κατά την οποία η έλλειψη έχοντας εκκεντρότητα 0 γίνεται κύκλος. Όσο η εκκεντρότητα πλησιάζει στην μονάδα η έλλειψη γίνεται πιο επιμήκης.