Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

HIPÈRBOLA

Observa i escriu la definició i característiques de la hipèrbola. Després resol els exercicis del final.

Contesta ara

a) Quina seria la fórmula d'una hipèrbola de focus (3,0) i (-3,0) tal que la diferència de les distàncies és 4 b) Calcula l'excentricitat i també les asímptotes. c) Observa que l'excentriciatat és major que 1, però què passa a mida que l'excentricitat s'acosta a 1?