အလင်းပြန်ခြင်း

ကြေးမုံတစ်ခုတွင်အလင်းပြန်ခြင်း

ကြေးမုံတစ်ခု၏မျက်နှာပြင်တွင်အလင်းပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာသည့် ရလဒ်များ မှန်ထဲတွင်အလင်းပြန်သည့်အခါများတွင် လက်ဝဲနှင့်လက်ယာဘက်တို့သည် ပြောင်းပြန်အမြဲဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်။