Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

La cabra

Una cabra ésta lligada amb una corda de me ys de 20 metres a una de les arestes de la seva cabanya de base quadrada de 2m de longitud. Imagina que la cabra dona la volta a la cabanya amb la corda tensa. Volem saber el perímetre que recorrerà pels segûents valors: a) Una corda de menys de 4 m., b) Una corda entre 4m y 8 m. c) Una corda entre 8m i 12m. d) Una corda entre 12 i 16 m. e) Una corda entre 16 i 20 m.

Fent servir l'eina de text

Determina, al menys dos dels perímetres anteriors. Quan més facis millor