Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

شناگر

شناگری می خواهد از نقطه ی A به نقطه ی B برود، فاصله ی نقطه ی A تا C، سه کیلومتر و B تا C شش کیلومتر است. با این فرض که، این شناگر می تواند در آب با سرعت 3 کیلومتر بر ساعت شنا کند و در خشکی با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت بدود. او چه مسیری در آب و خشکی باید طی کند که در کمترین زمان از A به B برسد.