آموزش جمع اعداد صحیح

:نویسنده
ostadkarimabbas
بچه ها سلام، دراینجا دوتا نقطه (آبی وسیاه) می بینید که با حرکت دادن آنها می توانید عددهای جمع را به دلخواه خودتان تغییر دهید و حاصل جمع را روی محور ببینید.خوب دقت کنید تا بتوانید نتایج خوبی از کارتان پیدا کنید.
1-اگر هر دوتاعدد جمع مثبت باشند حاصل جمع آنها چه علامتی دارد؟ 2-اگر هردو عدد جمع منفی باشند حاصل جمع آنها چه علامتی دارد؟ 3-هنگامی که یکی از عددها مثبت ودیگری منفی باشد حاصل جمع آنها چه علامتی دارد؟آیا به جواب خوداطمینان دارید؟ 4-حاصل جمع های زیر را با حرکت نقطه ها پیدا کنید: ....=(5-)+(3+) ....=(5+)+(3-) ...=(5-)+(5+) 5-اگر یک عدد صحیح باعدد صفر جمع شود حاصل جمع آنها چیست؟ کشف قاعده:اگر دوعدد هم علامت باشندآنهارا.....................می کنیم واز علامت .......... استفاده می کنیم. واگر علامت دوعدد متفاوت باشند(یکی مثبت ویکی منفی) از علامتی استفاده می کنیم که دارای عدد.......باشد وسپس دو عددرا............... می کنیم.