Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příklad 5 (řešení)

  1. Sestrojme bod , který je průsečíkem přímky a přímky .
  2. Sestrojme polokružnici nad úsečkou .
  3. Kolmice z bodu na přímku protne tuto polokružnici v bodě . (podle Euklidovy věty o odvěsně platí: ).
  4. Sestrojme kružnici se středem v bodě a poloměrem délky úsečky .
  5. Body a nechť jsou průsečíky kružnice a přímky . Tyto body jsou body dotyku hledaných kružnic a přímky .
  6. Sestrojme úsečku , která osou úsečky .
  7. Přímky a jsou kolmice z bodů _1 a na přímku .
  8. Body a , středy hledaných kružnic, jsou průsečíky přímky a přímek a.
  9. Nyní sestrojme hledané kružnice a , se středy a a poloměry a.