تشابه چهار ضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تشابه هدف: درک ویژگی های تشابه دو چهار ضلعی شرح فعالیت: همان طور که می دانید، اگر دو مثلث اضلاعشان دو به دو با هم متناسب باشد با هم متشابه هستند. به نظر شما این موضوع در مورد چهار ضلعی ها هم صحیح است؟ در شکل دو چهار ضلعی می بینید که با هم متشابه هستند. یعنی اضلاعشان متناسب و زاویه هایشان مساوی است. با حرکت دادن لغزنده های a ، b و c می توانید اندازه ی اضلاع را تغییر دهید. و چهار ضلعی ها دلخواه ایجاد نمایید.