Görev 03: Noktalar, Doğrular ve Çemberler ile Oynama

Geometrideki her şey, basit noktalardan inşa edilir. Everything in geometry is built up from simple points. Dinamik geometride bir nokta, bulunduğu konumdan herhangi bir başka konuma sürüklenebilir. In dynamic geometry, a point can be dragged from its current position to any other location. Bir doğru parçası, iki nokta (doğru parçasının uç noktaları) arasındaki yol boyunca uzanan tüm noktalardan meydana gelir. A line segment is made up of all the points along the path between two points (the endpoints of the segment). Bir çember, bir noktadan ("merkez") belirli bir uzaklıktaki ("yarıçap") tüm noktalardır ("çevre"). A circle is all the points (“circumference”) that are a certain distance (“radius”) from one point (“center”). Dolayısıyla, bir çemberin merkezinden çevresine uzanan herhangi bir doğru parçası çemberin bir yarıçapıdır ve bu çemberin diğer tüm yarıçapları ile aynı uzunlukta olmalıdır. Therefore, any line segment from the center point of a circle to its circumference is a radius of the circle and is necessarily the same length as every other radius of that circle. Çemberi sürükleyip büyüklüğünü ve yarıçapının uzunluğunu değiştirseniz dahi bu çemberin her bir yarıçapı diğer tüm yarıçaplar gibi aynı uzunluğa sahip olacaktır. Even if you drag the circle and change its size and the length of its radius, every radius of that circle will again be the same length as every other radius. Bu görev için, bir doğru parçasının veya bir çemberin üzerinde kalan noktalar oluşturunuz. For this Challenge, create some points that are constrained to stay on a segment or on a circle. Görevi ne zaman tamamladığınıza bir ekip olarak karar veriniz. Decide as a team when you have completed the challenge. Herkesin görevin nasıl yapılacağı konusunda hem fikir olduğundan emin olunuz. Make sure everyone agrees on how to do it.