Copy of פונקציית חזקה מעריך טבעי

חקירה של פונקציית חזקה במעריך טבעי
1. גרור את הסרגל הכחול כך ש n=2 האם קיבלת את הגרף שיצרת בחלק הראשון? 2. הזז את הסרגל הכחול לצד ימין. האם יש שינוי בגרף? מה השינוי ומה נשאר אותו דבר? 3. גרור את הסרגל האדום כך ש m=3 האם קיבלת את הגרף שיצרת בחלק הראשון? 4. הזז את הסרגל האדום לצד ימין. האם יש שינוי בגרף? מה השינוי ומה נשאר אותו דבר? 5. כיצד אפשר לאפיין\להגדיר את סוג הפונקציה שאנחנו מקבלים דרך הסרגל הכחול (רמז: שימו לב לערכי ה- n)? 6. כיצד אפשר לאפיין\להגדיר את סוג הפונקציה שאנחנו מקבלים דרך הסרגל האדום (רמז: שימו לב לערכי ה- m)? 7. מה משותף לפונקציות שנוצרו בעזרת שני הסרגלים? 8. האם אפשר לקבוע שפונקציות החזקה הזוגיות הן אי-שליליות? הסבר ( חוקי חזקות) 9. נראה שהחזקות הגבוהות כבר לא משפיעות כל-כך על תזוזת הגרף (השווה למשל חזקת 28 ל-30). האם הדבר נכון? הזז את הנ' A ו B על הגרפים וחווה את דעתך