Konstrukcija uspravne trostrane prizme

 1. Toolbar Image Pomoću alata Klizač definirajte stranice trokuta (a, b, c) i visinu pirmide h.
 2. Toolbar Image U Grafički prikaz pomoću alata Dužina zadane duljine nacrtajte dužinu duljine a (definirana je klizačem).
 3. Toolbar ImagePomoću alata Kružnica određena središtem i polumjerom, konstruirajte kružnicu sa središtem u točki A polumjera b (broj b je definiram klizačem), te kružnicu sa središtem u točki B polumjera c (također definiran klizačem).
 4. Toolbar Image Treći vrh trokuta je sjecište kružnica. Označite ga pomoću alata Sjecište.
 5. Toolbar Image Spojite točke A, B, C pomoću alata Trokut, tako da završite u početnoj točki.
 6. Sakrijte sve nepotrebne linije (desni klik miša na objekt, opcija pokaži objekt)
 7. Toolbar Image Nakon odabira alata Izvuci u piramidu kliknite na trokut u 3D grafičkom prikazu te upišite za visinu piramide broj h definiran klizačem.
 8. Toolbar Image Nakon što ste odabrali alat Pomicanje, mijenjajte veličinu piramide pomicanjem klizača, te pomičite piramidu miša uz pritisnutu lijevu tipku.
 9. Toolbar Image Nakon odabira alata Mreža, kliknite na piramidu. Otvorenost piramide kontrolirajte pomicanjem automatski izrađenim klizačem (u grafičkom prikazu).
 10. Toolbar Image Pomoću alata Okomiti pravci konstruirajte visinu piramide klikom na njezin vrh i bazu.
 11. Toolbar ImagePomoću alata Sjecište označite nožište visine (sjecište pravca i baze).
 12. Toolbar Image Alatom Dužina nacrtajte visinu tako da kliknete na točke vrha piramide i nožišta visine. Sakrijte pravac. Pomoću istog alata nacrtajte i dužinu od jednog vrha baze do nožišta visine.
 13. Toolbar Image Izmjerite veličinu kuta što ga bočni brid zatvara s bazom odabirom alata Kut te odabirom tri točke (vrh piramide, vrh baze i nožište visine) ili odabirom bočnog brida i dužine koja spaja vrh i nožište visine.
 14. Toolbar Image Po potrebi možete izmjeriti veličinu bilo koje dužine (brida) odabirom alata Duljina te klikom na željenu dužinu.
 15. Toolbar Image Nakon odabira alata Ravnina određena s tri točke kliknite na vrh piramide, jedan vrh baze (tamo gdje je već izmjeren kut) i nožište visine. U meniju koji se otvara desnim klikom miša na nacrtanu ravninu, odaberite opciju Prikaži u 2D prostoru u kojem će se pojavit presjek te ravnine i piramide.