မေတြစ်များကိုမြှောက်ခြင်း

စကေလာ နှင့်မြှောက်ခြင်း

မည့်သည့် မေတြစ်ကိုမဆို စကေလာတန်ဖိုးတစ်ခုခုနှင့်မြှောက်နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ စကေလာဖြင့်မြှောက်ခြင်းသည် မေတြစ်အတွင်းရှိတန်ဖိုးများကိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာဖြင့်လည်းဝင်ရောက်မြှောက်ပေးနိုင်ပါသည်။

မေတြစ်အခြင်းခြင်းမြှောက်ခြင်း

မေတြစ်အခြင်းခြင်းမြှောက်မည်ဆိုပါက ယင်းမေတြစ်တို့၏ ပထမမေတြစ်၏တိုင် (Column) နှင့် ဒုတိယမေတြစ်တို့၏တန်း (Row) တို့တူညီနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ။ ။ နှင့် တို့အခြင်းခြင်းမြှောက်ခြင်း နှင့် တို့အခြင်းခြင်းမြှောက်ခြင်း သို့ရာတွင် ဤသို့ မြှောက်လျှင်မူမှားယွင်းနေမည်ဖြစ်သည်။ မေတြစ်များသည် dot product နှင့်မြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

မေတြစ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ

မေတြစ်များသည် အခြားသော အယ်ဂျီဘရာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိပေ။အချို့သောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာသော်လည်းအချို့သောစည်းမျဉ်းများကိုမူလိုက်နာခြင်းမရှိပေ။ အပေါင်းဖလှယ်ရဂုဏ်သတ္တိ ဖက်စပ်ရဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာခြင်း အခြားတွက်ချက်မှုများ ကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ ဖြစ်မဖြစ်ကိုတွက်ချက်ကြည့်ခြင်း

မေတြစ်အပေါင်းဖလှယ်ရဂုဏ်သတ္တိ

မေတြစ်များတွင် A+B = B+A A+C = C+A စသည့်ပေါင်းလဒ်များတူညီသည်