Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

قضیه تالس

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: تالس هدف: درک صورت قضیه تالس و تشخیص نسبت های مساوی شرح فعالیت: در این فعالیت، قضیه ی تالس را مدل سازی نموده ایم. در مثلث ABC، خط DE موازی ضلع BC رسم شده است. با حرکت دادن نقطه ی D می توان خط DE را جا به جا کرد. اندازه ی پاره خط ها و نسبت آن ها در صفحه نشان داده شده است.