Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Phân phối nhị thức

Lưu ý:

- Sử dụng chuột kéo các thanh trượt để chọn giá trị của tham số. - Biểu đồ cho ta hình ảnh trực quan về xác suất được thể hiện trong bảng phân phối ngay phía bên dưới.