Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Nisbah Trigo: Kesan perubahan saiz sudut terhadap sin, kos dan tan.

Arahan uji kaji: 1. Gerakkan titik P untuk mendapatkan sudut seperti dalam jadual. 2. Lengkapkan jadual nilai bagi nisbah trigonometri dibawah. 3. Perhatikan nilai nisbah sin, kos dan tan yang menghampiri nilai 0 dan 90. 4. Buat kesimpulan berhubung kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sin, kos dan tan.

Berdasarkan uji kaji yang telah dilaksanakan, lengkapkan jadual dibawah dengan mencatat hasil dapatan diatas kertas dan cuba kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen.

Berdasarkan uji kaji yang telah dilaksanakan, lengkapkan jadual dibawah dengan mencatat hasil dapatan diatas kertas dan cuba kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen.
Image
Image