Dokonale konkurenční firma

Tento graf vám ozřejmí chování dokonale konkurenční firmy.
Použití: V grafu můžete pomocí tahátek pod konstrukcí měnit tvar nákladových křivek, a to takto: fixní náklady se rovnají FC, variabilní náklady jsou dány funkcí VC=b*Q^2+c, kde 2b jsou mezní náklady a c jsou tzv. nedělitelné (např. režijní) náklady, které firma platí ve fixní výši bez ohledu na objem produkce, pokud vyrábí; pokud nevyrábí, pak jsou tyto náklady nulové. Dále je možné měnit pomocí tahátka tržní cenu. Zaškrtávací okénka umožňují zobrazit krátkodobou a dlouhodobou nabídkovou křivku, křivku mezních nákladů a komentář, jak se firma při dané struktuře nákladů a tržní ceně zachová. Předpokládáme, že ostatní firmy se zachovají stejně, protože mají stejnou nákladovou strukturu. Co zkusit: Měňte fixní a variabilní náklady firmy a zkoumejte pomocí nich její nabídku v krátkém a v dlouhém období. Zobrazujte si každou křivku zvlášť i obě zároveň. Kdy se budou tyto dvě rovnat? Zkoumejte zisky a ztráty firmy. Pohybujte s cenou a všímejte si, kdy dosahuje firma zisku a kdy je ve ztrátě. Ovlivňuje toto nějak nabídku v dlouhém a v krátkém období? Čemu se cena na dokonale konkurenčním trhu rovná? Měňte cenu na trhu i náklady firmy. Jak se bude firma při různých hodnotách rozhodovat ohledně setrvání na trhu? Proč se takto rozhodne? Co budou dělat ostatní firmy při této situaci na trhu? Odpovězte si na tuto otázku, své rozhodnutí zdůvodněte, a poté si zatrhněte políčko, které vám ukáže správnou odpověď.