Nultočka linearne funkcije

Nultočka   x linearne funkcije  f(x)=ax+b  je onaj broj za koji vrijedi f(x)=0. Mijenjaj koeficijente a i b (pomiči klizače a i b). Pomiči točku T i uoči koje točke pravca imaju pozitivne (negativne) vrijednosti ordinata u odnosu na točku N. 

1.Pravac siječe os x u točki N. Nultočka je

Obilježite sve primjenjivo

2. Nultočka linearne funkcije jednaka je

Obilježite sve primjenjivo

3. Nultočka linearne funkcije jednaka je

Obilježite sve primjenjivo