Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Функцийн хувиргалтууд

  • нүдэнд -ээс хамаарсан функцийг бич. Энэ үзүүлэнд функцийн хувиргалтын функцийг байгуулж байна.
  • Гулсагч бүрийг хөдөлгөж ажиглана уу.
  • Параметрүүдийн утга болон функцүүдийн ялгааг судлаарай.