Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

VJEŽBA 4: PRAVILNA n-terostrana PIRAMIDA

Kratke upute: ****************************** Grafički prikaz: 1. Toolbar Image Napravimo tri klizača a (duljina osnovnog brida), h (visina piramide) i n (broj vrhova). 2. Toolbar Image Konstruiramo dužinu zadane duljine a (vrijednost klizača a). 3. Toolbar Image Konstruiramo pravilan mnogokut s brojem stranica n (vrijednost klizača n). 4. Toolbar Image Konstruiramo kružnicu kroz tri točke (tri vrha baze). 5. Toolbar Image Odredimo središte te kružnice (središte baze). ****************************** Uključimo 3D grafički prikaz: 6. Definiramo vrh piramide. U Traku za unos upišemo: V=(x(ime_točke_iz_5.koraka), y(ime_točke_iz_5.koraka), h) 7. Toolbar Image Konstruiramo piramidu klikom na bazu i vrh (točka V). 8. Toolbar Image Napravimo mrežu piramide. 9. Toolbar Image Konstruiramo visinu piramide. ****************************** Prilagodimo vrijednost klizača. Za promjenu svojstva objekata desni klik na objekt --> Svojstva objekta.

Upute