Λόγος προσκείμενης κάθετης πλευράς προς υποτείνουσα - συνημίτονο οξείας γωνίας

Τα τετράγωνα του πλέγματος έχουν πλευρά 0.5 μονάδες μήκους. 1. Μετακινήστε το σημείο C για να μεταβάλλετε τα μήκη των πλευρών του τριγώνου. 2. Τι αλλάζει και τι παραμένει σταθερό; 3. Μετακινήστε το σημείο B για να αλλάξετε τη γωνία ω. 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Συνημίτονο οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου

Σε όλα τα ορθογώνια τρίγωνα που έχουν την ίδια οξεία γωνία ω (ή κάποια οξεία γωνία ίση με αυτή), ο σταθερός λόγος της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα ονομάζεται συνημίτονο της οξείας γωνίας. Αν η γωνία ω αλλάξει, ο λόγος παραμένει σταθερός, αλλά η τιμή του είναι διαφορετική.