حالت دو ضلع و زاویه ی غیر بین

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
حالت
موضوع: تساوی مثلث هدف: تشخیص این موضوع که حالت دو ضلع و زاویه غیر بین حالت تساوی دو مثلث نیست
شرح فعالیت: در شکل دو مثلث وجود دارد که می توانید با حرکت دادن رأس های آن ها مثلث های مختلفی ایجاد کنید. همان طور که می دانید اگر دو مثلث، دو ضلع و زاویه ی بین برابر داشته باشند، مساویند. اما اگر زاویه، بین دو ضلع نباشد آیا می توان گفت دو مثلث حتما مساویند؟ سعی کنید با جا به جا کردن رأس مثلث ها دو مثلث بسازید که دو ضلع و یک زاویه (غیر بین) برابر داشته باشند، اما مثلث ها مساوی نباشند.