Геогебра математикийг танин мэдэх хэрэгсэл

Ц.Навчаа. Геогебра математикийг танин мэдэх хэрэгсэл, Монголын Математикийн нийгэмлэгийн намрын ЭШХ, 2016.11.25. Хураангуй ГеоГебра динамик, нээлттэй програм нь уламжлалт хэвлэн нийтлэгч, электрон ном нийлүүлэгчид, онлайн сургалтын платформ, багш боловсрол, мэргэжлийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч, ЕБС болон их, дээд сургуулиудыг агуулсан мэргэжлийн ялангуяа математикийн боловсролын агуулга, платформ, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өргөн хүрээнд материал болон хөгжүүлэлтээр хангадаг. Энэхүү илтгэлээр дээрх боломжуудыг математикийг сурах, сургах, судлах орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн жишээ баримтаар танилцуулан тайлбарлаж санал болгоно. 

Геогебра математикийг танин мэдэх хэрэгсэл

Танин мэдэх

Геогебра математикийн хэрэгсэл