РОТАЦИЈА

Оваа апликација им овозможува на учениците да ги визуелизираат точките што ротираат околу координатниот почеток, како и околу одредено теме
Со секоја ротација, што се случува со координатите на А ', В' и С 'во споредба со точките А, В и С? Со секое движење по лизгачот Бета, што се случува со координатите на А'1, В'1 и С'1 во споредба со точките А, В и С? Што се случува кога било кој лизгач ќе се сврти за 360 степени? Какво значење има движењето за 360 степени околу одредена точка?