خطوط عمود بر هم

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله ی خط هدف: درک مفهوم خط های عمود بر هم و رابطه ی بین شیب های آن دو خط شرح فعالیت: توسط لغزنده ی a و b می توانید شیب و عرض از مبدأ خط قرمز رنگ را تغییر دهید. معادله ی این خط در زیر لغزنده ها به رنگ قرمز نشان داده شده است.