Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

MATES ex4

MATES 1BAT ex4 - Troba el punt simètric de A(3,-1) respecte de la recta r : y=2x+1 1. Dibuixar la recta i el punt A 2. Dibuixar la recta ⊥ a r que passi pel punt A 3. Determinar el punt d'intersecció entre les dues rectes 4. Fer el vector AB 5. Dibuixar el vector AB amb origen B 6. Determinar el punt A', que és el simètric de A