Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ترکیب خطی بردارها (1) کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
:موضوع
بردارها
در شکل زیر دو بردار u و v را می بینید که با حرکت دادن نقطه های آبی روی نوک ﭘیکان آن ها می توان آن ها را تغییر داد. و هم چنین دو بردار دیگر را می بینید که ضریب هایی از این دو بردار هستند و می توان با حرکت دادن نقطه های سبز روی نوک ﭘیکانشان، آن ها را تغییر داد.
فعالیت: نقاط سبز رنگ را جا به جا کرده، تا بتوانید بردارهای 5u-2v ، -2u+v ، u-v را ببینید. با فعال کردن گزینه ی "مشاهده ی مختصات" مختصات بردارها را ببینید. 1. چه رابطه ای میان بردارهای 2u+3v ، v ، u پیدا می کنید؟ بار دیگر، بردار u را در مختصات (2-و1) و بردار v را در مختصات (0و3-) قرار دهید و ترکیبات بالا را مشاهده کنید. هم چنین، بردار های u وv را با مختصه های (0,1) و (1,0) امتحان کنید.