Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בחירות 2019

פעילות בסטטיסטיקה/אחוזים לכיתה ח'

לפני הבחירות- ניתן לשקף אחד הסקרים, לחשב באחוזים ובמספר המנדטים גודל של מפלגה מסוימת . אחרי הבחירות- מרכיבים ממשלות, גושים. יש להדגיש כי סכום המנדטים הוא 120 -כמספר המושבים בכנסת ומספר מינימלי של מנדטים אשר מפלגה יכולה לקבל- 4. ניתן גם לחשב שכיחות יחסית וגודל הזוית.