Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

PROBLEMA DE BOLES II

Una persona llença dues boles simultàniament. L’altura en metres de les boles ve donada per les expressions següents, en les que el temps està expressat en segons. Representa gràficament les dues funcions. Quina de les dues boles arriba a més altura ? En quin instant les dues boles estan a la mateixa altura ? Determina de la manera més aproximada, la màxima distància entre les dues boles i l’instant en que es produeix. enunciat del problema extret del curs" TODO GEOGEBRA PARA UNAS MATEMÀTICAS DINÀMICAS curs 2014