Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EG08 Circumferències A

Suposant que la graella està formada per quadrats d'un centímetre de costat: 1. Dibuixa dues circumferències concèntriques de 4 i 6 centímetres de diàmetre. Dues circumferències són concèntriques si tenen el mateix centre. 2. Dibuixa una nova circumferència de radi 4 cm, que no talli a cap de les anteriors, i senyala-hi una corda de 7 cm.