Zadatci za vježbu

Zadatci za vježbu

U pravokutnom trokutu duljina hipotenuze iznosi 5.6 cm, a jedan šiljasti kut ima mjeru od 36. Odredi preostale elemente tog trokuta.

U pravokutnom trokutu se katete a i b odnose kao 3:4. Kolika je mjera kuta nasuprot duljoj kateti?

Kolika je duljina hipotenuze pravokutnog trokuta ako je duljina katete 3.4 cm, a kut nasuprot druge katete ima mjeru od 45º?