Ponovimo osnovne pojmove

1. zadatak

Središte trokutu upisane kružnice dobijemo sjecištem

Obilježite sve primjenjivo

2. zadatak

Da bi trokutu opisali kružnicu potrebno je najprije konstruirati

Obilježite sve primjenjivo

3. zadatak

Koje točke trokuta se mogu nalaziti i izvan trokuta (može biti i više odgovora)?

Obilježite sve primjenjivo

4. zadatak

Kako se zove sjecište visina trokuta?

5. zadatak

Kako nazivamo dužinu koja je paralelna sa stranicom trokuta i prolazi polovištem druge stranice?

6. zadatak

Koje točke trokuta povezuje Eulerov pravac (više odgovora je moguće)?

Obilježite sve primjenjivo