လျှပ်သိုတည်ဆောက်ထားပုံ

လျှပ်သိုတွင်းရှိ ဧရိယာနှင့် နှစ်ခုကြားအကွာအဝေးတို့၏ဆက်သွယ်ချက်

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံသည် လျှပ်သို ရိုးရှင်းသည့် လျှပ်သိုတစ်ခုကို GeoGebra ဖြင့် ဆွဲသားစမ်းသပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကိုအသုံးပြု၍ ဧရိယာနှင့် လျှပ်သို၏တန်ဖိုးဆက်စပ်ထားပုံ၊ လျှပ်သို၏ ချပ်ပြားနှစ်ခုကြားအကွာအဝေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လျှပ်သို၏တန်ဖိုး စသည့်တို့ကို တွက်ချက်ရာတွင် ပုံဖြင့်ညွှန်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုအသုံးပြု၍ capacitance တန်ဖိုးသည် ဧရိယာနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေသော်လည်း ချပ်ပြားနှစ်ခုကြားအကွာအဝေးနှင့်ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် မတူညီသည့် dielectric constant များကိုအသုံးပြု၍လည်းတွက်ချက်နိုင်သည်။ မှတ်ချက်။ ။လေ၏ dielectric constant မှာ 1 ဖြစ်သည်။