نورافشانی

:نویسنده
ostadkarimabbas
نورافشانی عید:این کاربسیارزیبا توسط موسسه جئوجبراساخته شده تا تلفیق ریاضی باهنر وارتباط بامسائل مذهبی رانمایش دهد.
درساخت این محتوا ازکدام مفاهیم ریاضی استفاده شده است؟