خط و نقطه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: حالت های مختلف سه خط در صفحه
هدف: یافتن حالت های مختلف سه خط در صفحه شرح فعالیت: فکر می کنید سه خط راست چند حالت مختلف در صفحه دارند؟ شکل زیر حالت های مختلف دو خط راست را نشان می دهد: متقاطع و موازی