Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Les funcions irracionals

Les funcions irracionals són aquelles l'expressió matemàtica de la qual presenta un radical: 

on  és una funció polinòmica o una funció racional. És molt important parar atenció en què:
  • Si  és parell, cal que 
  • Si  és senar,  pot ser definida positiva o negativa. 

Quina forma té la funció quan l'índex de l'arrel és parell?

Quina forma té la funció quan l'índex de l'arrel és senar?

Quin és el domini de la funció si i l'índex de l'arrel és un nombre parell?

Quin és el domini de la funció si i l'índex de l'arrel és un nombre senar?

Quin és el domini de la funció si i l'índex de l'arrel és un nombre parell?

Quin és el domini de la funció si i l'índex de l'arrel és un nombre senar?