Copy of مساحت تقریبی دایره (1)

:نویسنده
ghasem, setareh noorbakhsh
شکل زیر یک دایره است.
فعالیت: ابتدا نقطه ی سبز را جابه جا کرده، ببینید چه اتّفاقی می افتد. ( بدون در نظر گرفتن این که این چند ضلعی 30 ضلع دارد. ) 1. مساحت این چند ضلعی منتظم با اضلاع زیاد، با مجموع مساحت چه شکل هایی برابر خواهد بود؟ 2. جمع قاعده های مثلّث هایی که از چند ضلعی منتظم ساخته شده اند با چه کمیّتی برابر است؟ 3. ارتفاع این مثلّث ها با چه کمیّتی برابر است؟ حالا تصور کنید که چند ضلعی منتظمی با 360 ضلع داشته باشیم. 4. این چند ضلعی منتظم با 360 ضلع، شبیه چه شکلی به نظر می رسد؟ 5. مجموع قاعده های این مثلث ها برابر چه کمیّتی است؟ 6. ارتفاع این مثلث ها چه طور؟ 7. فرمول مساحت دایره، با در نظر گرفتن ابعادش چه خواهد بود؟ منظور از pi عدد پی می باشد.