Gradient hyperbolického paraboloidu

Skalární pole v souřadnicové rovině (xy) je zadáno funkcí. Gradient v dynamickém bodě je vyjádřen vektorem jehož směr ukazuje směr spádnice na grafu skalárního pole h(x,y). Volbou bodu Z na souřadnicové ose zadáváte výšku zobrazené vrstevnice (ekvipotenciální křivky).
Gradient je diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole. V souřadnicovém vyjádření je v daném místě gradientem vektor, jehož složky tvoří jednotlivé parciální derivace funkce vyjadřující dané skalární pole.