Definicija vektorskog proizvoda i prikaz u prostoru

Definicija

Neka su i nekolinearni vektori sa zajedničkim početkom u tački O. Vektorski proizvod vektora i je vektor koji ima sljedeće osobine: 1. Modul (intenzitet) vektora jednak je mjernom broju površine paralelograma konstruisanog nad vektorima i . 2. Nosač vektora je okomit na ravan koju određuju vektori i (ravan paralelograma). 3. Smjer vektora je takav da uređena trojka (,,) obrazuje desni triedar. Pišemo

Vektorski proizvod dva vektora

Vektori i određuju paralelogram. Vektor je normalan na ravan paralelograma a njegov intenzitet je brojno jednak površini tog paralelograma.
Skrolajte mišem po slici. Šta primjećujete? Kako se povećava površina paralelograma, povećava se i dužina vektora, i obratno.