Uvod

Obrazovni ishodi

- rabiti funkcije zadane tablično, grafički, algebarski i riječima - izvoditi operacije s funkcijama - odrediti domenu funkcije - izračunati funkcijske vrijednosti - prikazati funkcije grafički - interpretirati graf funkcije - odrediti nultočke funkcije - odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima - poznavati linearnu, kvadratnu, eksponencijalnu, logaritamsku i trigonometrijske funkcije i njihova svojstva